คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนิตา ภู่แก้วเผือก
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงดุจเดือน กุลอุปฮาด
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุวิมล อาจวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรัทยา เจริญวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอดิเทพ ทองจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1