คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายมิตร เจริญวัลย์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเกิด ดอเลาะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงศ์ โซ๊ะประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ มณีวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองกรณ์ชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา แดงวิจิตร
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางพรทิพา นิลนวลอุบล
ตำแหน่ง : ตัวแทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทรทิรา ชัยยันต์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติคุณ อ้นสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ชีนิมิตร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัตน์ เสือปั้น
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางมริษา ทองศรี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนราธร บุญชูรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอนิรุทธ์ โซ๊ะประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด ยิงศิริ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางลลิตา วุฒิเผ่า
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวิภาพรรณ วิทยานนท์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางปัญวรรณ์ สมบูรณ์ยิ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ