พนักงานสถานที่

นายอาหมัด มณีวงษ์

หัวหน้าพนักงานสถานที่

นายไพรวรรณ ทองศรี

นายสุเนตร โตงาม

นางสาวรติมา มูฮำหมัด

นายศิริพงษ์ รักษาศิริ

นางสมมิตร เงินครบุรี

นางคำพัน สุขหา

นายศุภชัย หาญศรี