ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายปรุง นุชภักดี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ก.พ.2475 - 12 พ.ค.2476
ชื่อ-นามสกุล : นายแหนง อาภาภิรมย์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 พ.ค.2476 - 14 ก.ค.2477
ชื่อ-นามสกุล : นายสำลี ธีรเดช
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ก.ค.2477 - 7 ก.ย.2477
ชื่อ-นามสกุล : นายชื่น แจ้งศรีเสริฐ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ก.ย.2477 - 10 ก.พ.2478
ชื่อ-นามสกุล : นายผัน ปฎิวรโต
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ก.พ.2478 - 22 มิ.ย.2478
ชื่อ-นามสกุล : นายแฉล้ม พงษ์ยั่งยืน
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 มิ.ย.2478 - 8 มิ.ย.2479
ชื่อ-นามสกุล : นายพัก สินธร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 มิ.ย.2479 - 7 ก.ค.2479
ชื่อ-นามสกุล : นายยศ อยู่เย็น
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ก.ค.2479 - 20 มิ.ย.2485
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรัส กระบวนแสง
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 มิ.ย.2485 - 15 พ.ค.2488
ชื่อ-นามสกุล : นายล้วน บุญสมาน
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พ.ค.2488 - 8 ต.ค.2488
ชื่อ-นามสกุล : นายมาณิศ วิทยานนท์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ต.ค.2488 - 9. มิ.ย.2490
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรวม วัชน์วิทยากร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 มิ.ย.2490 - 16 มิ.ย.2492
ชื่อ-นามสกุล : นายสมมาตย์ อาภาพนธ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 มิ.ย.2492 - 24 พ.ค.2522
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย ดวงแก้ว
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 พ.ค.2522 - 30 ก.ย.2536
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพัตรา นาควานิช
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2536 - 30 ก.ย.2540
ชื่อ-นามสกุล : นางพรพรรณ จันทร์อยู่เย็น
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2540 - 30 ก.ย.2543
ชื่อ-นามสกุล : นางศุภนิจ ศิริภัสราภรณ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางกัลยา พลีรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 ต.ค.2547 - 30 ก.ย.2552
ชื่อ-นามสกุล : นายสมานศักดิ์ สุวรรณธาตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 พ.ย.2552 - 30 ก.ย.2555
ชื่อ-นามสกุล : นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ต.ค.2555 - 18 ต.ค.2559
ชื่อ-นามสกุล : นางปัญวรรณ์ สมบูรณ์ยิ่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ต.ค.2559 - 30 กันยายน 2562