ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนคลองกุ่ม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๗๕ เดิมชื่อ “โรงเรียนสุเหร่าคลองกุ่ม” ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้จัดตั้ง โดยอาศัยศาลาของสุเหร่าคลองกุ่มเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เป็นโรงเรียนประชาบาล ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีนักเรียน ๗๖ คน เป็นนักเรียนชาย ๔๕ คน นักเรียนหญิง ๓๑ คน และมีครูชาย ๓ คน ภารโรง ๑ คน ต่อมาทางราชการได้สร้างอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ ชั้นเดียว ๑ หลัง

๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๗๗ ได้รับงบประมาณจำนวน ๕๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเรือนไม้รูปทรงปั้นหยา ๒ ชั้น มีมุข ๒ ข้าง ชั้นบนเป็นฝาไม้ยาง ชั้นล่างเป็นฝาลูกกรง หลังคามุงสังกะสี ชั้นล่างไม่มีพื้น อาศัยพื้นดิน เสาชั้นล่างเป็นเสาซีเมนต์ ชั้นบนเป็นเสาไม้ยาง ใช้เสื่อลำแพนเป็นฝา ปลูกอยู่ในที่ดินของมูลนิธิสุเหร่าคลองกุ่ม ด้านทิศตะวันตก

๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๑ คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน ๒๓.๐๕ บาท   ทำการเปลี่ยนฝาเรือนไม้จากเสื่อลำแพนเป็นไม้ฝาไม้ยางทั้งหมด

๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๒ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน บริจาคเงิน ๑,๑๖๔.๙๕ บาท    ทำการซ่อมแซมอาคารที่ชำรุด โดยเปลี่ยนเสาคอนกรีตชั้นล่างเป็นเสาไม้เต็ง จำนวน ๕ ต้น  

พ.ศ. ๒๕๐๖ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ทางอำเภอ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท มาทำการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวน ๑ หลัง ตามแบบ บ.๑ ขนาด ๓ ห้องเรียน มีมุข ๑ ข้าง ใต้ถุนสูง  หันหน้าอาคารเรียนไปทางทิศใต้ ปลูกสร้างในบึงคลองกุ่ม แทนหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถซ่อมแซมให้เป็นสถานที่เรียนต่อไปได้ เหตุที่ต้องมาสร้างในบึงคลองกุ่มนี้ก็เพราะว่า คณะกรรมการของมัสยิดสุเหร่าคลองกุ่มและอิหม่ามไม่ยินยอมให้ที่ซึ่งเป็นของมัสยิดปลูกสร้างอาคารเรียน นายมุด วงษ์มะเซาะผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นจึงรายงานให้นายอำเภอประชิด อินทรัมพรรย์ ทราบ นายอำเภอจึงได้พร้อมใจกับผู้ใหญ่มุด วงษ์มะเซาะให้ใช้ที่ดินบึงสาธารณะบึงกุ่มนี้ เป็นสถานที่ปลูกสร้างอาคารเรียนขึ้น โดยกั้นเขตเป็นบริเวณโรงเรียน มีเนื้อที่ประมาณ ๒๕ ไร่ อาคารเรียนหลังนี้ ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๖

๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๙ ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสุเหร่าคลองกุ่ม  เป็นโรงเรียนคลองกุ่ม เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานที่

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รับงบประมาณของหมวดการศึกษา องค์การนครหลวงกรุงเทพธนบุรีจัดสรรงบประมาณให้จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อทำการต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง โดยกั้นฝาทำเป็นห้องเรียนเพิ่มอีก  ๓ ห้องเรียน และเปลี่ยนฝาชั้นบนอีก ๒ ห้องเรียน

พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน ๘๕๙,๐๐๐ บาท ทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ เป็นอาคารเรียนขนาดครึ่งตึกครึ่งไม้ โครงสร้าง ๒ ชั้น ชั้นละ ๔ ห้องเรียน รวม ๘ ห้องเรียน มีมุขด้านข้าง ๑ ข้าง พร้อมทาสี มีบันไดขึ้นลง ๒ ข้าง เปิดใช้เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๙

ปี พ.ศ.๒๕๒๑ นักเรียนเพิ่มจำนวนมากขึ้น  เนื่องจากชุมชนขยายตัว ปีการศึกษา ๒๕๒๒ ขยายห้องเรียนเป็น ๑๙ ห้องเรียน ซึ่งเดิมคาดว่าจะเปิดเพียง ๑๖ ห้องเรียน ทำให้ห้องเรียนไม่เพียงพอ ต้องใช้ โรงอาหารและห้องครูใหญ่เป็นห้องเรียน

 

ปี พ.ศ. ๒๕๒๒  ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณประจำปี สร้างอาคารเรียนถาวร (อาคาร ๑) ตามแบบมาตรฐานกรุงเทพมหานคร รร.๘๐๐ เป็นอาคาร คสล. โครงสร้าง ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์ คือ โต๊ะนักเรียนพร้อมม้านั่งชนิดเดี่ยว จำนวน ๔๘๐ ชุด โต๊ะครู ๑๒ ชุด และถมดินเสริมด้านหน้าอาคารแบบ ป.๑ ถมดินทำสนามด้านหน้าอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ และด้านหลังอาคารเรียนแบบ ป.๑ คิดเป็นเนื้อที่ ๒,๒๐๐ เมตร ใช้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนรวมถมดิน ทั้งสิ้น ๒,๓๖๓,๐๐๐ บาท โดยใช้เงินงวดเงินอุดหนุนการศึกษา ๒,๑๑๘,๐๐๐ บาท งบเงินกรุงเทพมหานคร ๒๔๕,๐๐๐ บาท  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ๒๕๒๓ และได้เปิดใช้เป็นที่เรียนในอาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓

ปี พ.ศ.๒๕๒๓ ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน ๑,๕๕๐,๐๐๐บาท ถมดินเพื่อทำสนามขนาด ๘ x ๑๓๐ เมตรและสร้างส้วมด้านหลังอาคาร ๓ ขนาด ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง

ปี พ.ศ.๒๕๒๕ กรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณ ๓,๘๙๕,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียน (อาคาร ๒) ตามแบบ ๐๐๔ โครงสร้าง ๔ ชั้น ๑๖ ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง จำนวน ๑ หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จส่งงานเมื่อ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๕เนื่องจากอาคารเรียนตามแบบ ป.๑ ทรุดโทรมมาก กรุงเทพมหานคร จึงอนุมัติให้รื้อถอน และจำหน่ายออกจากทะเบียนพัสดุ เมื่อ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๕

ปี พ.ศ.๒๕๒๖ น้ำท่วมกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะเขตบางกะปิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จึงทรงมีพระราชดำริให้ขุดคลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะที่คั่นดิน เป็นที่กักเก็บน้ำ เพื่อชดเชยกันทันทีที่ถูกถมดินยกระดับเป็นที่ก่อสร้าง ที่อยู่อาศัยของหมู่บ้านจัดสรรจำนวนมาก นายโยธิน ทองคำ ผู้อำนวยการเขตขณะนั้น  ได้เสนอของบประมาณกรุงเทพมหานคร ขุดลอก บึงตาทอง เป็นที่กักเก็บน้ำ เรียกว่า “สวนน้ำ”

ปี พ.ศ.๒๕๒๘ นายณรงค์ โตสมภาค ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ ปรับปรุงสวนน้ำให้เป็นสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ตั้งชื่อว่า “สวนน้ำบึงกุ่ม”  โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงเรียน ประมาณ ๕ ไร่ รวมทั้งขอรื้อและจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่ ประกอบด้วยบ้านพักครู ๒ ชั้น ๒ ห้องนอน จำนวน ๑ หลัง บ้านพักครู ชั้นเดียว  ๒ ห้องนอน จำนวน ๒ หลัง โรงกิจกรรมขนาด ๖ x ๑๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง ส้วมนักเรียน ขนาด ๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้บริเวณดังกล่าวเป็นลานจอดรถของสวนน้ำแห่งนี้

ปี พ.ศ.๒๕๓๐ สำนักงานเขตบางกะปิ  ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานก่อสร้างและบูรณะ และโครงการหมวดค่าปรับปรุงที่ดิน ของสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวนเงิน ๓,๔๙๖,๐๐๐ บาท สร้างรั้วรอบอาณาเขตสวนน้ำ สร้างบ้านพักครู ขนาด ๒ ชั้น ๒ ห้องนอน จำนวน ๓ หลัง สร้างโรงกิจกรรม ขนาด ๖ x ๔๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ให้โรงเรียนคลองกุ่ม ชดเชยส่วนที่รื้อถอนจำหน่ายไป โดยสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๐ เนื่องจากสวนน้ำสาธารณะบึงกุ่มไม่มีที่ทำการ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ  จึงได้ ขอยืมบ้านพักที่สร้างให้ใหม่ จำนวน  ๒ หลังให้เป็นที่พักอาศัยของคนงาน และสำนักงานชั่วคราวจนกว่าจะได้รับงบประมาณสร้างสำนักงานทางการถาวรของสวนน้ำบึงกุ่มโดยเฉพาะ

ปี พ.ศ.๒๕๓๑ กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติงบประมาณ ๒๖๔,๙๕๗ บาท สร้างสนามคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ ศอ ๒๔ ขนาด ๒๔ x ๔๘ เมตร เนื้อที่ประมาณ ๑,๑๔๗ ตารางเมตร

ปี พ.ศ.๒๕๓๓  กรุงเทพมหานคร อนุมัติงบประมาณ ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียน(อาคาร ๓) โครงสร้าง ๔ ชั้น ๑๖ ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง มีเวที ๑ ด้าน ตามแบบ ศอ สนศ.๒๖๔ ให้เป็นห้องเรียน ๑๕ ห้อง  พร้อมกับสร้างส้วม ๑๐ ที่นั่ง ๑ หลัง พื้นที่ ๓.๓๐ x ๑๓ x ๔๒.๙ ตารางเมตร

ปี พ.ศ.๒๕๓๖ นายอำนวย ด้วงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น                      นางสุพัตรา นาควานิช ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน 

ปี พ.ศ.๒๕๓๘  ได้รับงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด ๑๐ ที่นั่ง แบบ ศอ.๖๑ (ก) พื้นที่ ๓.๕ x ๑๒.๕ รวม ๔๓.๗๕ ตารางเมตร

ปี พ.ศ.๒๕๓๙  ได้งบประมาณ ๓,๓๕๖,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบ  ศอ.๑๔๒ พื้นที่ ๖ x ๓๒ รวม ๑๙๒ ตารางเมตร ชั้นล่างเป็นที่ประกอบอาหาร ชั้นบนเป็นห้องสมุดและในปีเดียวกันนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ก่องสร้างส้วมนักเรียน ๑๐ ที่นั่ง แบบสฮ.๖๑ (ก) พื้นที่ ๓.๕ x ๑๕ รวม ๕๒.๕๐ ตารางเมตร และก่อสร้างรั้วคอนกรีต แบบ ศอ.๑๘๔ พร้อมประตูเหล็กบานเลื่อน แบบ ศอ.๖๗

ปี พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณ ๑๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท  ก่อสร้างอาคารเรียน (อาคาร ๔) ตามแบบ     สนศ.๓๘๔ โครงสร้าง ๔ ชั้น ๑๖ ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง และสร้างถนนคอนกรีต แบบ ถค ๑๕/๒๙ และ     รางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด แบบ ศอ.๒๐๗

๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๑  ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุพัตรา นาควานิช ย้ายไปตำรงตำแหน่งที่อื่น และนางพรพรรณ จันทร์อยู่เย็น ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน แทน

ปี พ.ศ.๒๕๔๑  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักภารโรง โครงสร้าง ๒ ชั้น ตามแบบ ศอ.๒๙๒  จำนวน ๒ หลัง

ปี พ.ศ.๒๕๔๑ ได้รับงบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างห้องสมุดกาญจนาภิเษก          เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ ๔๐ ปี เป็นอาคารเก้าเหลี่ยม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ เมตร

๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๓ นางพรพรรณ จันทร์อยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองกุ่มย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น นางศุภนิจ ศิริภัสราภรณ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี พ.ศ.๒๕๔๖  ได้รับงบประมาณ ๒,๑๑๕,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียน (อาคาร ๕) ตามแบบ สนศ.๓๖๔ โครงสร้าง ๕ ชั้น  ๑๕ ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง ใช้เป็นห้องประชุม ชั้น ๒ ถึงชั้น ๕ ใช้เป็นห้องเรียนโครงการขยายโอกาส ม.๑-๓

๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางศุภนิจ  ศิริภัสราภรณ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น นางกัลยา พลีรักษ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ได้รับเงินบริจาค ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีหนังสืออ่านอย่างเหมาะสมโดยจัดทำประตูกระจก ห้องคอมพิวเตอร์ ปรับบริเวณหน้าห้องใช้เป็นลานอเนกประสงค์

๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘  ได้รับการบริจาคคอมพิวเตอร์ ๒๑ เครื่อง วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท          โดยสก.ธนกฤช พุกรักษา เป็นผู้แทนชุมชนและคณะกรรมการ มอบให้แก่โรงเรียน

๑  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙  ได้รับงบประมาณแปรญัตติ จาก สก.ธนกฤช  พุกรักษา ให้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. โครงสร้าง  ๒ ชั้น ชั้นบนเป็นห้องอเนกประสงค์ ชั้นล่างเพื่อใช้เพื่อจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประเภทสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน                                                                  

๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบึงกุ่มปรับปรุงอาคาร ๒ ของโรงเรียนเนื่องจากชั้นที่ ๔ ของอาคารฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบพังทลาย โดยการรื้อถอนฝ้ากระเบื้อง แล้วติดตั้งใหม่ พร้อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา เปลี่ยนประตูไม้อัด และติดตั้งโคมไฟใหม่พร้อมอุปกรณ์ ทาสีฝ้าและผนังห้องเรียน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียน (อาคาร ๖) เป็นอาคารมาตรฐาน คสล.โครงสร้าง ๕ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) ตามแบบ สนศ.๕๐๕ รูปแบบห้อง ศอ.๕๑๙ วงเงินงบประมาณ ๑๓,๔๔๘,๐๐๐ บาท  เริ่มก่อสร้าง ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕กำหนดแล้วเสร็จ ๑ กุมภาพันธ์    พ.ศ.๒๕๕๒ ตามสัญญาเลขที่ ๓๖/๒๕๕๑  ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑

๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ นางกัลยา พลีรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนครบเกษียณอายุราชการ 

๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ นายสมานศักดิ์ สุวรรณธาตรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ในการปรับปรุงโรงเรียน ดังนี้ ปรับปรุงทางเท้ารอบอาคาร ๒ และ ๔  เปลี่ยนประตูห้องเรียนและทาสีน้ำมันประตู ของอาคาร ๓ และ ๔ ก่อสร้างหลังคากันแดดสนาม ขนาดกว้าง ๒๐ ม. ยาว ๔๒ ม. ตามแบบ ขบก.๒๑/๕๔ จำนวน ๑ หลัง

๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ นายสมานศักดิ์ สุวรรณธาตรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครบเกษียณอายุราชการ

๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  

โรงเรียนคลองกุ่ม 

ปี พ.ศ.๒๕๕๖ โรงเรียนคลองกุ่มได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) เป็นต้นมา 

๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นางปัญวรรณ์ สมบูรณ์ยิ่ง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) เนื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียน นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ ได้ย้ายไป  ดำรงตำแหน่ง ณ สถานศึกษาอื่น 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนโดยเขตบึงกุ่มดำเนินการดังนี้ 
๑. ปรับปรุงพื้นห้องเรียนลงพื้นหินขัด อาคารสุพรรณิการ์ จำนวน ๙ ห้อง เนื้อที่ประมาณ ๕๐๔ ตารางเมตร
๒. ปรับปรุงพื้นห้องเรียนลงพื้นหินขัด อาคารผกากรอง จำนวน ๑๑ ห้องเรียนเนื้อที่ประมาณ ๗๐๔ตารางเมตรรื้อหลังคากันสาดเก่า และติดตั้งหลังคาเมทัลชีทเคลือบสี  เนื้อที่ประมาณ ๔๕ ตารางเมตร
๓. ปรับปรุงทางเดินรอบอาคารอเนกประสงค์ ติดตั้งกระเบื้องพื้นซีเมนต์ เนื้อที่ประมาณ ๑๘๐  ตารางเมตร
๔.ติดตั้งเกล็ดอลูมิเนียมโครงหลังคากันแดดสนามเนื้อที่ประมาณ ๒๘๘ ตารางเมตร
๕.ปรับปรุงพื้นอาคารฝึกอาชีพ ปูกระเบื้องพื้น เนื้อที่ประมาณ ๔๕ ตารางเมตร

 

๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธา       ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อจัดสร้างโรงอาหาร และแหล่งเรียนรู้ ได้เงินบริจาค ๖๖๖,๗๘๕ บาท

๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ก่อสร้างโรงอาหารชั้นเดียวแบบเปิดโล่ง  มีพื้นที่ใช้สอย ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงพื้นที่จัดศูนย์การเรียนรู้ด้านวิชาชีพพื้นฐานตามความต้องการของชุมชน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนโดยเขตบึงกุ่มดำเนินการ ดังนี้ 

๑. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๓  (ทานตะวัน) รื้อฝ้าเพดานห้องน้ำ เนื้อที่ประมาณ ๑๘ ตร.ม. ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา ๙ มม. ชนิดกันความชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีพร้อมทาสี เนื้อที่ประมาณ ๑๘ ตร.ม.

๒. ทาสีอาคาร ๒, ๓ และ ๕ ลอกสีเก่าภายนอกและภายใน เนื้อที่ประมาณ ๗,๖๘๐ ตร.ม.

๓. ก่อสร้างห้องน้ำตามแบบเลขที่ ขบก.๑๖/๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนโดยเขตบึงกุ่มดำเนินการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงอาคารเรียน ๒ รื้อฝ้าเพดาน เนื้อที่ประมาณ ๒๗๒ ตร.ม. รื้อระบบสายไฟพร้อมหลอดไฟ จำนวน 24 ชุด รื้อระบบพัดลมและระบบสายไฟ ซ่อมท้องพื้นกันสาดด้านหน้าอาคาร ติดตั้งเหล็กตะแกรงรางระบายน้ำ ยาวประมาณ ๓๐ ม.

๒. ปรับปรุงอาคารเรียน ๓ รื้อหลังคา เนื้อที่ประมาณ ๕๒๗ ตร.ม. รื้อฝ้าเพดาน เนื้อที่ประมาณ ๔๒๓ ตร.ม. รื้อระบบสายไฟพร้อมหลอดไฟ จำนวน ๓๖ ชุด รื้อระบบพัดลมและระบบสายไฟ

๓. ปรับปรุงอาคารเรียน ๔ รื้อหลังคา และฝ้าเพดาน เนื้อที่ประมาณ ๓๙๖ ตร.ม. รื้อระบบสายไฟพร้อมหลอดไฟ จำนวน ๒๔ ชุด รื้อระบบพัดลมและระบบสายไฟ

๔. ปรับปรุงอาคารเรียน ๕ รื้อหลังคา และฝ้าเพดาน เนื้อที่ประมาณ ๓๐๘ ตร.ม. รื้อระบบสายไฟพร้อมหลอดไฟ จำนวน ๑๘ ชุด รื้อระบบพัดลมและระบบสายไฟ จำนวน ๖ ชุด

๕. ปรับปรุงอาคารเรียน ๖ รื้อฝ้าชายคาพร้อมติดตั้งใหม่ เนื้อที่ประมาณ ๑๐ ตร.ม.