การศึกษาพิเศษ

นางสาวจอมขวัญ อินต๊ะเหล็ก
ครู คศ.1
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ

นางนงลักษณ์ พรอินฉ้วน
ครู คศ.2

นางสาวจารุวรรณ สมแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรพิมล โชควิเศษ
ครูผู้ช่วย