พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

 

1. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะจำเป็นตามหลักสูตร และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน พัฒนาทักษะชีวิตให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อม เข้าสู่กระบวนการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

4. ส่งเสริมให้ชุมชน หน่วยงานภายนอก องค์กรภาครัฐ และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา

5.ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ รักและภูมิใจในความเป็นไทย

6.สร้างเสริมวินัยนักเรียนให้ดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


 

เป้าหมาย (Goals)

 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามจุดหมายของหลักสูตรและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2. ครูและผู้เรียนมีความพร้อมเข้าสู่การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

5. ผู้เรียนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

6. ชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา