กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวทวีวรรณ มูลมณี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวีณา กงจักร
ครู คศ.3

นางสาวบุปผา กาญจนรังษี
ครู คศ.2

นางสาวลัดดาวรรณ โปร่งจิต
ครู คศ.2

นายวิชาญ ชูนวลศรี
ครู คศ.2

นางสาวศิรินาถ เจ้าทรัพย์
ครู คศ.2

นางสาวชญานิน คาระวะ
ครู คศ.1

นายพงษ์ธร คล้ายจริง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1