กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางบุษกร ระรื่นรมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอุทัยวรรณ สุขสอน
ครู คศ.2

นางสาวอ้อย บาราฮีม
ครู คศ.2

นางสาวฐิติยา แย้มกมล
ครู คศ.2

นายอาทร โฮมกระโทก
ครู คศ.1

นางสาวกันต์ธีร์มา บัวมาตย์
ครู คศ.1