กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวพิมพ์ชนก ศรีสุพรรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อีเมล์ : pimchanok35sine@gmail.com

นายวรวุฒิ ศรีมาศ
ครู คศ.2

นายทนงศักดิ์ ภวภูตานนท์
ครู คศ.2

นางชญาภา จันทรพร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น

นายธวัชชัย นามนาถ
ครูผู้ช่วย