กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ ด้วนมี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวอำภา จำปาหอม
ครู คศ.2

นายประสิทธิ์ ผ่องโสภณ
ครู คศ.2

นายอาณุ จันนาฝาย
ครู คศ.1

นายสุพจน์ ยอดจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวอุมา บุญสม
ครู คศ.2