กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางณัฐญา ไพศาล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวณัฏฐ์ แจ่มศรี
ครู คศ.3

นางสาวมณีรัตน์ เบ้าจรรยา
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.หญิงจิดาภา นัตชะวะพัน
ครู คศ.2

นางขวัญเรือน อุบล
ครู คศ.2

นางสาวศันสนีย์ การะพิทักษ์
ครู คศ.2

นางสาวจารุพันธ์ สิงห์เดช
ครูผู้ช่วย