กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวแวไซตน แวอาแซ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนิภาภรณ์ ศรีโพธิ์
ครู คศ.3

นางสาวศิริจันทร์ โหงนาค
ครู คศ.3

นางสุชานุช ชนตะชล
ครู คศ.3

นางสาวโสภา ศรีแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวจีรภา ทองสร้าง
ครู คศ.2

นายวินัย ใฮงาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวกานต์ฑิตา หอมหวล
ครูผู้ช่วย