กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนันทิกานต์ บุญเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนันทพร แมนสรวง
ครู คศ.3

นางสาวเภาภิรมย์ สุขวรรณ
ครู คศ.3

นางวัลย์ลดา สุระภี
ครู คศ.3

นางสาวอุดมลักษณ์ เจริญศิริภัทรกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสุมาลี ปัญญา
ครู คศ.3

นางสาวอาภรณ์ รักชูชื่น
ครู คศ.2

นางสาวคำไพร เกษหอม
ครู คศ.1

นายทนงศักดิ์ สังชาตรี
ครู คศ.1

นางสาวอัจจิมา วรรณโอภาส
ครู คศ.1

นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ครู คศ.1