ปฐมวัย

นางกวิสรา เกตุเลขา
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวปิยะนาฎ เงินยิ่ง
ครู คศ.2

นางจันทรทิรา ชัยยันต์
ครู คศ.3

นายวิรวัฒน์ มาฤทธิ์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0885103240

นางสาวจิรรัตน์ ชมฤดี
ครู คศ.1

นางสาวขวัญชนก สุภาเชาว์
ครู คศ.1

นางสาวกานดา แซ่จู
ครู คศ.1

นางพัชนียา เลขะสาร
ครู คศ.1

นายฉัตรชัย คำจันทร์
ครู คศ.1

นางสาววริษฐา ธรรมแท้
ครู คศ.1

นางสาวไพจิตร ฉันทเกษมคุณ
ครูผู้ช่วย