ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) สำนักงานเขตบึงกุ่ม รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

ระเบียบการสมัคร 


ขั้นตอนการรับสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้สมัคร

       กรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลของผู้สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ โดยระบุรหัสประจำตัวประชาชน และ วัน เดือน ปี เกิด เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครเรียน และเพื่อแสดงความจำนงที่จะเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนของเรา
หมายเหตุ : นักเรียนที่ไม่สามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ ให้ติดต่อเพิ่มเติม โทร 02 376 1139

ขั้นตอนที่ 2 พิมพ์ใบสมัคร

       เมื่อการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เสร็จสมบูรณ์แล้วให้ผู้สมัคร พิมพ์ใบสมัครและนำไปยื่นที่สถานศึกษาในวันที่สถานศึกษากำหนด ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

ขั้นตอนที่ 3 ยื่นใบสมัคร

        เมื่อการสมัครเสร็จสมบูรณ์ให้ผู้สมัคร พิมพ์ใบสมัครและนำไปยื่นที่สถานศึกษา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยื่นยันการสมัครอีกครั้งหนึ่ง
หมายเหตุ : ในการยื่นใบสมัครให้นำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครให้ครบถ้วน ยื่นในวันที่สถานศึกษากำหนด ซึ่งทางสถานศึกษาจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง และจะติดต่อเพื่อแจ้งให้ท่านทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน

1. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง และสำเนา
2. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
5. เอกสารการเรียน (เช่น ปพ.1, ปพ.5, ปพ.7,ปพ.8)
6. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว

สมัครเรียน  กด Link นี้  ระบบสมัครนักเรียนออนไลน์ (thaischool.in.th)


โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2564,16:52   อ่าน 302 ครั้ง